පරිවාස නිලධාරී තනතුරට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය

පරිවාස හා සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාස නිලධාරී තනතුරට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය සදහා අයදුම් කරන්න. Open Competitive Examination for Recruitment of Probation Officers Comments comments No related posts.