இலங்கையில் உயிர்மருத்துவ விஞ்ஞானம் கற்பதற்கான ஓர் வழிகாட்டி

இலங்கையில் உயிர்மருத்துவ விஞ்ஞானம் கற்பதற்கான ஓர் வழிகாட்டி. உயிர்மருத்துவ விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன? ஏன் உயிர்மருத்துவ விஞ்ஞானம் கற்க வேண்டும்? இலங்கையில் எங்கே உயிர்மருத்துவ விஞ்ஞானம் கற்க முடியும்? மேலதிக விபரங்களிற்கு Why Study Biomedical Science BMS? Comments comments No related posts.