උසස් පෙළ 2017 ප්‍රතිපල පිටවේ. ප්‍රතිපල මෙතනින්

2017 අගෝස්තු මස පැවැත්වූ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අද අලුයම නිකුත් වුණා. ප්‍රතිපල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙන් බලන්න. http://www.doenets.lk/result/alresult.jsf) විස්තර සදහා යොමු වන්න. A/L 2017 Exam Results Released Comments comments No related posts.