ජෛව වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීමට අත්වැලක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව වෛද්‍ය විද්‍යාව උපාධියක් හැදෑරීමේ වැදගත්කම දැන ගැනීමට පිවෙසෙන්න. Why Study Biomedical Science BMS? Prof Neluka Fernando MBBS, Dip Micro (UOC) PhD (LONDON,UK) Honorary Vice-Chancellor Kaatsu International (KIU) 249/1 Malabe Road Koswatte 011 2 741042 Comments comments No related posts.