ජාතික සහ අන්තර්ජාතික ඔලිම්පියාඩ් තරග

ජීව විද්‍යා , භෞතික විද්‍යා, ගණිත, තොරතුරු තාක්ෂණ, ජාතික තාරකා විද්‍යා හා තාරකා භෞතික විද්‍යා, ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලි පිළිබඳ තොරතුරු සදහා පිවිසෙන්න. Olympiad Competitions in Sri Lanka Comments comments No related posts.