සිංහල

සා/පෙළ 2018 ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනය කවදාද? 2019 මාර්තු මස 28

2018 දෙසැම්බර් මස පවත්වන ලද අ.පො.ස. සාමාන්ය පෙළ විභාගයෙ ප්‍රතිපල 2019 මාර්තු මස 28 නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ…

5 years ago

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට අවශ්‍ය Z-score අගයන් කුසලතා සහ දිස්තික් අගයන්

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට අවශ්‍ය Z-score අගයන් කුසලතා සහ දිස්තික් අගයන් දැනගන්න. https://studentlanka.com/2017/12/28/selections-to-university-based-on-z-score-district-and-merit-quotas/

6 years ago

උසස් පෙළ 2017 ප්‍රතිපල පිටවේ. ප්‍රතිපල මෙතනින්

2017 අගෝස්තු මස පැවැත්වූ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අද අලුයම නිකුත් වුණා. ප්‍රතිපල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙන් බලන්න.…

6 years ago

2017 උසස් පෙළ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

2017 උසස් පෙළ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර බා ගත කර ගැනීමට පිවිසෙන්න. https://studentlanka.com/2017/07/15/download-al-2017-model-papers/

7 years ago

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් යන සිසුන සංඛ්‍යාව කොපමණද?

ශ්‍රී ලංකාවේ 4,118,781 (90.1%) ක් පාසල් යන බව සොයාගෙන ඇත. විස්තර සදහා යොමු වන්න. https://studentlanka.com/2017/06/13/how-many-students-attend-schools-in-sri-lanka/    

7 years ago

පරිවාස නිලධාරී තනතුරට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය

පරිවාස හා සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාස නිලධාරී තනතුරට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය සදහා අයදුම් කරන්න. https://studentlanka.com/2017/06/04/open-competitive-examination-for-recruitment-of-probation-officers/

7 years ago

පාසල් පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීම 2018- උපෙදස් හා අයදුම්පත්‍රය

2018 වසර සදහා පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීමට අදාළ උපෙදස් මාලාව හා අයදුම්පත්‍රය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කොට…

7 years ago

2017 උසස් පෙල විභාග කාල සටහන බා ගත කර ගන්න

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය 2017 අගෝස්තු මස 8දා සිට සැප්තැම්බර් 22 දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ. අ…

7 years ago

සිංහල භාෂාව අන්තර්ජාලයෙන් ඉගෙන ගැනීමට ක්‍රම 3ක්

  සිංහල භාෂාව අන්තර්ජාලයෙන් ඉගෙන ගැනීමට ක්‍රම 3ක් https://studentlanka.com/2017/05/23/3-ways-to-learn-sinhala-language-online/

7 years ago

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ වෘත්තීය හා භාෂා පාඨමාලා

ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය  වෘත්තීය මෙන්ම භාෂා දැනුම ලබාදීම සඳහා පූර්ණ කාලීන (සතියේ දින පහ තුල) සහ අර්ධ කාලීන (සති අන්ත…

7 years ago