ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ වෘත්තීය හා භාෂා පාඨමාලා

ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය  වෘත්තීය මෙන්ම භාෂා දැනුම ලබාදීම සඳහා පූර්ණ කාලීන (සතියේ දින පහ තුල) සහ අර්ධ කාලීන (සති අන්ත සහ සන්ධ්‍යා කාලීන) පාඨමාලා රාශියක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ජාතික නිපුනතා සම්මත (NVQ) යටතේ නිපුණතා මට්ටම් 2,3,4 හා 5 යන මට්ටම්වල විවිධ වෘත්තීන්හි නිපුණත්වය ලබාගැනීමට හැකියාව පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාවලින් වයස අවුරුද 15 ත් 25 ත් අතර තරුණ ඔබට අවස්ථාව ලබාගත හැක.

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ වෘත්තීය හා භාෂා පාඨමාලා පිලිබදව දැන ගැනීමට පිවිසෙන්න.

Courses at Youth Center Maharagama NYSC

 

2017 පාඨමාලා සඳහා විස්තර
https://studentlanka.com/wp-content/uploads/2017/05/Youth-center-courses-2017-July-December-1.pdf

Comments

comments

Hiran

Share
Published by
Hiran

Recent Posts

O/L 2023 (2024 May) MCQ Answers- Unofficial Marking schemes

The 2023 (2024) O/L examination is being held in May 2024. Unofficial MCQ answer schemes…

2 weeks ago

Top 4 Cheaper ChatGPT Alternatives- Gemini, Perplexity, Copilot and Calude AI

Tired of paying for ChatGPT Plus? Don't worry, I've got you covered with the top…

3 months ago

GCE A/L, O/L, and Grade 5 Scholarship Exam Dates Announced for 2023/2024

Colombo - The Department of Examinations announced the dates for the upcoming GCE Advanced Level…

3 months ago

Top 10 Industry Career Job Options for Students After A/L and O/L

හොදම #රැකියා ලැබෙන විෂය ක්ෂේත්‍ර මොනවාද? Are you a student who just completed A/L or…

3 months ago

A/L 2023 (2024 Jan) Results release date

Minister of Education Susil Premajayantha said yesterday (February 15, 2024) that the results of the…

3 months ago

A/L 2024 Exam date – 2024 December

Minister of Education Susil Premajayantha said yesterday (February 15, 2024), that the 2024 GCE Advanced…

3 months ago