උසස් පෙලින් පසු යොමු විය හැකි පාඨමාලා සහ වෘත්තින්

උසස් පෙලින් පසු යොමු විය හැකි පාඨමාලා සහ වෘත්තින්
http://wp.me/p39cSw-1e8

Comments

comments

Hiran

University Senior Lecturer at University of Sri Jayewardenepra, Sri Lanka

Share
Published by
Hiran
Tags: Courses

Recent Posts

O/L 2023 (2024 May) MCQ Answers- Unofficial Marking schemes

The 2023 (2024) O/L examination is being held in May 2024. Unofficial MCQ answer schemes…

2 weeks ago

Top 4 Cheaper ChatGPT Alternatives- Gemini, Perplexity, Copilot and Calude AI

Tired of paying for ChatGPT Plus? Don't worry, I've got you covered with the top…

3 months ago

GCE A/L, O/L, and Grade 5 Scholarship Exam Dates Announced for 2023/2024

Colombo - The Department of Examinations announced the dates for the upcoming GCE Advanced Level…

3 months ago

Top 10 Industry Career Job Options for Students After A/L and O/L

හොදම #රැකියා ලැබෙන විෂය ක්ෂේත්‍ර මොනවාද? Are you a student who just completed A/L or…

3 months ago

A/L 2023 (2024 Jan) Results release date

Minister of Education Susil Premajayantha said yesterday (February 15, 2024) that the results of the…

3 months ago

A/L 2024 Exam date – 2024 December

Minister of Education Susil Premajayantha said yesterday (February 15, 2024), that the 2024 GCE Advanced…

3 months ago