ගූගල් සෙවීම පිලිබඳ අන්තර්ජාල පාටමාලාව නොමිලේ හදාරන්න

ගූගල් ඉදිරිපත් කරන ගූගල් සෙවීම් පිලිබඳ අන්තර්ජාල පටමාලාව නොමිලේ හදාරන ආකාරය දැන ගැනීමට පිවිසෙන්න.
https://studentlanka.com/2012/10/23/google-course/

Comments

comments

Hiran

University Senior Lecturer at University of Sri Jayewardenepra, Sri Lanka

Share
Published by
Hiran

Recent Posts

O/L 2022 (2023 May) MCQ Answers (Unofficial) OL Marking schemes

The 2022 O/L examination was held from 29 May to 8 June 2023. MCQ answers…

5 days ago

Download O/L 2022 (2023 May) Time Table

O/L 2022 (2023) Time Tabl As announced earlier GCE O/L Examination 2022 (2023) will be…

1 month ago

STEAM – Will these educational reforms replace the competitive examination-based system in SL?

STEAM education in sri lanka Minister of Education Dr. Susil Premajayantha said the STEAM Education…

2 months ago

2022 A/L Paper marking start date? Delayed further

A/L 2022 examination was held from 3rd January to 17th February 2023. However, marking of…

2 months ago

2022 Grade 5 Scholarship school cut-off marks for 2023 Grade 6 popular schools

Ministry of Examinations released the cut-off marks for popular schools in 2023 (Grade 6) based…

3 months ago

USA Fullbright Scholarships for Sri Lankans 2023

You can now apply for Scholarships to the United States of America (USA) for Sri…

3 months ago