ගූගල් සෙවීම පිලිබඳ අන්තර්ජාල පාටමාලාව නොමිලේ හදාරන්න

ගූගල් ඉදිරිපත් කරන ගූගල් සෙවීම් පිලිබඳ අන්තර්ජාල පටමාලාව නොමිලේ හදාරන ආකාරය දැන ගැනීමට පිවිසෙන්න.
https://studentlanka.com/2012/10/23/google-course/

Comments

comments

Hiran

University Senior Lecturer at University of Sri Jayewardenepra, Sri Lanka

Share
Published by
Hiran

Recent Posts

Top 4 Cheaper ChatGPT Alternatives- Gemini, Perplexity, Copilot and Calude AI

Tired of paying for ChatGPT Plus? Don't worry, I've got you covered with the top…

2 months ago

GCE A/L, O/L, and Grade 5 Scholarship Exam Dates Announced for 2023/2024

Colombo - The Department of Examinations announced the dates for the upcoming GCE Advanced Level…

2 months ago

Top 10 Industry Career Job Options for Students After A/L and O/L

හොදම #රැකියා ලැබෙන විෂය ක්ෂේත්‍ර මොනවාද? Are you a student who just completed A/L or…

2 months ago

A/L 2023 (2024 Jan) Results release date

Minister of Education Susil Premajayantha said yesterday (February 15, 2024) that the results of the…

2 months ago

A/L 2024 Exam date – 2024 December

Minister of Education Susil Premajayantha said yesterday (February 15, 2024), that the 2024 GCE Advanced…

2 months ago

How to Identify/Differentiate the New and Old NIE A/L Biology Resource Books

ජීව විද්‍යා නව සම්පත් පොත් හදුනා ගන්නේ කෙසේද? The National Institute of Education (NIE) has…

2 months ago