ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධවේදී අධ්‍යාපන අවස්ථා

ඖෂධවේදියෙකු වීම ඔබගේ බලාපොරොත්තුවක් නම් මෙම ලිපිය ඔබට බෙහෙවින් උපකාරී වනු ඇත. ලංකාව තුල ඉතාමත් වැදගත් මෙන්ම වගකිම් සහගත වෘත්තියක් ලෙස සැලකෙන ඖෂධවේදය, විවිධ මාර්ග ඔස්සේ හැදෑරීමේ අවකාශය ලාංකේය සිසුන්ට හිමිවී ඇත. රජයේ ආයතනයකින් හෝ පෞද්ගලික ආයතනයකින් ලබාගන්නා මුලික වෘත්තීය සුදුසුකම් සමඟ මෙම ක්ෂේත්රයයේ නියැලීමට ඔබට අවකාශ ලැබේ. මෙම ලිපියේ අරමුණ එලෙස ඔබට ඖෂධවේදය පිලිබඳ අධ්යාවපනය ලබාගතහැකි මාර්ග සොයාබැලීමයි.
විස්තර සදහා යොමුවන්න.
අචින්ත්‍ය බණ්ඩාර

Comments

comments

Achintha Bandara

Achinthya Bandara is a final year B.A. Sinhala Special degree undergraduate of University of Colombo. He also studied in La Trobe University in Victoria, Australia.

Share
Published by
Achintha Bandara
Tags: Courses

Recent Posts

O/L 2023 (2024 May) MCQ Answers- Unofficial Marking schemes

The 2023 (2024) O/L examination is being held in May 2024. Unofficial MCQ answer schemes…

2 weeks ago

Top 4 Cheaper ChatGPT Alternatives- Gemini, Perplexity, Copilot and Calude AI

Tired of paying for ChatGPT Plus? Don't worry, I've got you covered with the top…

3 months ago

GCE A/L, O/L, and Grade 5 Scholarship Exam Dates Announced for 2023/2024

Colombo - The Department of Examinations announced the dates for the upcoming GCE Advanced Level…

3 months ago

Top 10 Industry Career Job Options for Students After A/L and O/L

හොදම #රැකියා ලැබෙන විෂය ක්ෂේත්‍ර මොනවාද? Are you a student who just completed A/L or…

3 months ago

A/L 2023 (2024 Jan) Results release date

Minister of Education Susil Premajayantha said yesterday (February 15, 2024) that the results of the…

3 months ago

A/L 2024 Exam date – 2024 December

Minister of Education Susil Premajayantha said yesterday (February 15, 2024), that the 2024 GCE Advanced…

3 months ago