5 වසර 2012 ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිපල සහ කඩ ඉම් ලකුණු නිකුත් වේ.

scholarships, Schools 2 3437

පහේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. පසුගිය අගෝස්තු 26 වැනිදා පැවති විභාගයට තුන්ලක්ෂයකට අධික සිසු පරිසක් පෙනී සිටියහ.

www.doenets.lk  බෙබ් අඩවියෙන් මෙම ප්‍රතිපල බල ගත හැක.

ඔබේ ජංගම දුරකතයකිද ප්‍රතිපල බල හත හැක.

Dialog දුරකතනයෙන් මෙසේ කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න.
EXAMS <space> Index Number & Send 7777

Mobitel දුරකතනයෙන් මෙසේ කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න.
Exams<space>Index Number and send to 8844.

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Type Follow studentlanka  & send SMS to 40404
Type Follow studentlanka & send SMS to 40404
Udemy Generic 300x250
Student Lanka Class and Course Finder

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 320 other subscribers

Community

Follow me on Twitter

Recent Posts