5 වසර 2012 ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිපල සහ කඩ ඉම් ලකුණු නිකුත් වේ.

scholarships, Schools 2 2881

පහේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. පසුගිය අගෝස්තු 26 වැනිදා පැවති විභාගයට තුන්ලක්ෂයකට අධික සිසු පරිසක් පෙනී සිටියහ.

www.doenets.lk  බෙබ් අඩවියෙන් මෙම ප්‍රතිපල බල ගත හැක.

ඔබේ ජංගම දුරකතයකිද ප්‍රතිපල බල හත හැක.

Dialog දුරකතනයෙන් මෙසේ කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න.
EXAMS <space> Index Number & Send 7777

Mobitel දුරකතනයෙන් මෙසේ කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න.
Exams<space>Index Number and send to 8844.

Comments

comments

2 Comments

  1. Thisuri Nilanika Korala ජනවාරි 9, 2013 at 3:54 ප.ව. -  Reply

    good work

  2. Kanishka ජනවාරි 8, 2013 at 2:45 පෙ.ව. -  Reply

    Where is the cut off marks for Sapugaskanda Vishaka Balika Vidyalaya??
    Every year it is there but this year it is not there.can anyone please tell me the cut off marks for vishaka balika?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka Class and Course Finder

Join our Goolge Community