5 වසර 2012 ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිපල සහ කඩ ඉම් ලකුණු නිකුත් වේ.

scholarships, Schools 2 3169

පහේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. පසුගිය අගෝස්තු 26 වැනිදා පැවති විභාගයට තුන්ලක්ෂයකට අධික සිසු පරිසක් පෙනී සිටියහ.

www.doenets.lk  බෙබ් අඩවියෙන් මෙම ප්‍රතිපල බල ගත හැක.

ඔබේ ජංගම දුරකතයකිද ප්‍රතිපල බල හත හැක.

Dialog දුරකතනයෙන් මෙසේ කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න.
EXAMS <space> Index Number & Send 7777

Mobitel දුරකතනයෙන් මෙසේ කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න.
Exams<space>Index Number and send to 8844.

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka Class and Course Finder

Join our Goolge Community