ජීව විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පහක්

Biology, Schools 5 148

2009 උසස් පෙළ විභාගයේ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පහක්.

Biology 2009 AL

Five questions from 2009 A/L Biology are displayed here. 2009 උසස් පෙළ විභාගයේ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පහක්.
Start

Congratulations - you have completed Biology 2009 AL.

You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.

Your performance has been rated as %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
End
Return

Comments

comments

5 Comments

 1. Malin පෙබරවාරි 2, 2013 at 9:26 ප.ව. -  Reply

  thanx.. Very helpful.. I got 75%..

 2. Navoda අප්‍රියෙල් 19, 2012 at 6:17 පෙ.ව. -  Reply

  Please add more questions.

 3. Kasuni අප්‍රියෙල් 17, 2012 at 6:23 ප.ව. -  Reply

  My all answers were correct.

 4. Yasoda අප්‍රියෙල් 17, 2012 at 6:21 ප.ව. -  Reply

  I got 4 out of 5

 5. Senaka අප්‍රියෙල් 14, 2012 at 6:53 පෙ.ව. -  Reply

  Thanks. Very helpful for our exams.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka @ Facebook

 • 2 Banner Ad slots open
 • studentlanka.com
 • studentlanka.com
Student Lanka Class and Course Finder
Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.