ජීව විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පහක්

Biology, Schools 5 168

2009 උසස් පෙළ විභාගයේ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පහක්.
[mtouchquiz id=2]

Comments

comments

5 Comments

 1. Malin පෙබරවාරි 2, 2013 at 9:26 ප.ව. -  Reply

  thanx.. Very helpful.. I got 75%..

 2. Navoda අප්‍රියෙල් 19, 2012 at 6:17 පෙ.ව. -  Reply

  Please add more questions.

 3. Kasuni අප්‍රියෙල් 17, 2012 at 6:23 ප.ව. -  Reply

  My all answers were correct.

 4. Yasoda අප්‍රියෙල් 17, 2012 at 6:21 ප.ව. -  Reply

  I got 4 out of 5

 5. Senaka අප්‍රියෙල් 14, 2012 at 6:53 පෙ.ව. -  Reply

  Thanks. Very helpful for our exams.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka Class and Course Finder

Join our Goolge Community