විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 86 305617

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Comments

comments

86 Comments

 1. N.M.Rimas අප්‍රියෙල් 7, 2017 at 7:30 ප.ව. -  Reply

  How can I get the application form for apply to National College of Educate…..
  The given link is not working …..

  • Hiran අප්‍රියෙල් 7, 2017 at 9:02 ප.ව. -  Reply

   Wait until they gazette National College of Education this year in 2017

  • Hiran අප්‍රියෙල් 8, 2017 at 12:07 පෙ.ව. -  Reply

   Wait until they put a gazette for 2017 intake

 2. anju මාර්තු 23, 2017 at 12:16 ප.ව. -  Reply

  Plz , i wanna know when is the new batch get in to the National teaching College, i faced the interview also. i did my a/l Exam in 2014. if you know about this matter, plz inform me ( anjaniwickramasinghe1@gmail.com)

  thank you

 3. shashini මාර්තු 23, 2017 at 10:01 පෙ.ව. -  Reply

  2016 a/l karapu ayta vidya pita gazzet karanne kwadada????

 4. shashini මාර්තු 22, 2017 at 9:11 ප.ව. -  Reply

  2016 a/l karapu ayata vidya peeta gazzet karanne kwadda

 5. sumudu මාර්තු 22, 2017 at 3:41 ප.ව. -  Reply

  Danna kenek ikmntama kiyanna…

 6. sumudu මාර්තු 22, 2017 at 3:40 ප.ව. -  Reply

  Plz…. Mata kiyannako 2015 A/L Batch Ekata Gazzet Klada kiyala

 7. sumudu මාර්තු 22, 2017 at 3:32 ප.ව. -  Reply

  Danna kenek kiyanwada 2015 A/L Ayata vidya peeta gazzet kalada kiyala

 8. Hansh මාර්තු 20, 2017 at 12:46 ප.ව. -  Reply

  Dapu hama subject ekakatama interview call karanawada?

 9. Dnaushi මාර්තු 14, 2017 at 7:29 පෙ.ව. -  Reply

  Vidya peeta thora gatta ayta kawada withra liyum ewaida

 10. Rev.D.Athulasiri thero මාර්තු 9, 2017 at 2:25 ප.ව. -  Reply

  2015 a/l karapu kattiyata widdiya pite gaththada

1 2 3

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udemy Generic 300x250
Student Lanka Class and Course Finder

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 318 other subscribers

Days to 2017 A/L Exam

Days to 2017 A/L ExamAugust 8th, 2017
3 months to go.

Community