විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 753 61707

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Click here to submit your review.


Submit your review
* Required Field

Comments

comments

753 Comments

 1. DHANANJALEE අගෝස්තු 31, 2015 at 7:48 ප.ව. -  Reply

  Me seret commerce ganna kota godak parakku weida dn na neda yaluwane?

 2. Ishra අගෝස්තු 31, 2015 at 8:30 පෙ.ව. -  Reply

  Kaata hari letters hambawunatha frndz.kawathth ei dhanne

 3. Nadee අගෝස්තු 30, 2015 at 11:03 ප.ව. -  Reply

  Mma cl kala ministry 1ta.tama hari uthtarayak ne ane.epa wenawa.balan idalama ati wela den.oyala cl kalada?mkda kiwwe eyala?

 4. Sameera අගෝස්තු 30, 2015 at 5:15 ප.ව. -  Reply

  Tawamat date ekak na neda yaluwane

 5. thushara අගෝස්තු 30, 2015 at 8:42 පෙ.ව. -  Reply

  Ane Dr kauruhari edu department eke Contac number ekak dennako

  • Hiran අගෝස්තු 31, 2015 at 11:12 ප.ව. -  Reply

   Ministry of Education
   “Isurupaya”, Pelawatta, Battaramulla, Sri Lanka.
   Phone: +94 112 785141-50,
   Email: info@moe.gov.lk

 6. salinda අගෝස්තු 28, 2015 at 8:51 ප.ව. -  Reply

  man commars kale AAB tinava z 1.56 mava terena ekak nadda danna kenek innavanam kiyannako.

 7. dasnu අගෝස්තු 28, 2015 at 6:11 ප.ව. -  Reply

  dancing wala pita ganna z core eka kiyada

 8. salinda අගෝස්තු 28, 2015 at 5:19 ප.ව. -  Reply

  apiva gan nadda ane

 9. Ishra අගෝස්තු 28, 2015 at 12:55 ප.ව. -  Reply

  Frndz Is there any news about vidyapeeta?

1 24 25 26

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka @ Facebook

 • 2 Banner Ad slots open
 • studentlanka.com
 • studentlanka.com
Student Lanka Class and Course Finder
Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.