විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 366 19217

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Comments

comments

About the author / 

Hiran

University Senior Lecturer at University of Sri Jayewardenepra, Sri Lanka

366 Comments

 1. Thilini සැප්තැම්බර් 15, 2014 at 2:30 ප.ව. - 

  A/L English karapu ayata interview awada?

 2. manu සැප්තැම්බර් 14, 2014 at 10:43 ප.ව. - 

  english cut off marks dalada..

 3. NN සැප්තැම්බර් 13, 2014 at 7:50 පෙ.ව. - 

  @ Kavisha. marks 78 tibuna.

 4. Anushka සැප්තැම්බර් 12, 2014 at 3:34 ප.ව. - 

  A/L & O/L Englsh Lit karapu katahari Englsh intrvw letters awada???

 5. Shali සැප්තැම්බර් 12, 2014 at 3:00 ප.ව. - 

  english walata galle walata keeyak gannawada?

 6. Kavisha සැප්තැම්බර් 12, 2014 at 10:03 පෙ.ව. - 

  @NN; oyata ICT marks Kyada

 7. nishi සැප්තැම්බර් 11, 2014 at 4:51 ප.ව. - 

  @anu… oya IT exam liwwada? mokakda dstrict1?

 8. Maheshi සැප්තැම්බර් 11, 2014 at 10:47 පෙ.ව. - 

  @ ISHANI
  Ishani mama oyage english result eka baluwa.oya kegalle nedha .english walata 27 k thiyei oyata.

 9. erandi සැප්තැම්බර් 11, 2014 at 9:44 පෙ.ව. - 

  katahari english interw letters awada??????

 10. pramila සැප්තැම්බර් 11, 2014 at 8:27 පෙ.ව. - 

  Ishani oyage marks 27i friend

 11. nn සැප්තැම්බර් 11, 2014 at 8:08 පෙ.ව. - 

  Heta ICT walata interview letters awa Ruwanpura NCOE ake. A/L ICT kale na.ICT and English exam walata liuwa.

 12. Anu සැප්තැම්බර් 11, 2014 at 7:47 පෙ.ව. - 

  @ kavisha, ov 2012 A/L ICT kala

 13. kavisha සැප්තැම්බර් 10, 2014 at 9:04 පෙ.ව. - 

  anu oya A/L ICT kalada

 14. ishani සැප්තැම්බර් 10, 2014 at 1:29 පෙ.ව. - 

  yaluwane,
  man english exam eka kra result balanne kohomada plz help me
  ID no -936143873
  Index no -6042317
  result blala kyanawada

 15. Anu සැප්තැම්බර් 9, 2014 at 8:56 ප.ව. - 

  Got interview letters for IT. September 12 @ Ruvanpura NCOE

 16. Anushka සැප්තැම්බර් 7, 2014 at 10:22 පෙ.ව. - 

  A/L Engliah Lit karapu frndslata intrvw letters awada??

1 13 14 15

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Student Lanka @ Facebook

 • 1 Banner Ad slots open
 • Apply for diploma and degree courses at Horizon Campus
 • studentlanka.com
Sri Lankan Higher Education Course Finder

Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5884184969893390"
data-ad-slot="3457634698">