විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 602 52442

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Click here to submit your review.


Submit your review
* Required Field

Comments

comments

602 Comments

 1. DHANANJALEE ජූලි 6, 2015 at 4:06 ප.ව. -  Reply

  comz wala gnna z eka khomada kiyala danna kenek innwanam kiyannakoo?

 2. Fathima Rana ජූලි 6, 2015 at 8:06 පෙ.ව. -  Reply

  Mama 2013 a/l kale.z’scr 1.4522.dstrc rank 271.mata peradani peeta lebaida yaluwane.danna kenek inawanam kiyannako

 3. Sameera ජූලි 5, 2015 at 9:39 පෙ.ව. -  Reply

  Matat kiuwe agust antima kiyala. Oyage yaluwa mona vidya piteda

  • Nadee ජූලි 6, 2015 at 3:54 ප.ව. -  Reply

   Mge yaluwa nilwala peete.primary.eyala 2nd year yanne septembr 3 kiwwa.etakota apiwa ganiy

 4. Nadee ජූලි 4, 2015 at 10:34 පෙ.ව. -  Reply

  Mma NIE 1ta cl kalama eyala nm kiwwe august antima intv kiyla.bt peete inna mge yaluwekta aranchi wela july 8 interview kiyl.mma tama hariyata e gena danne ne.ane danna kenek kiyanna plz

  • DHANANJALEE ජූලි 5, 2015 at 10:56 පෙ.ව. -  Reply

   thama katawat interview letters awit na neda?

 5. prasangi ජූලි 4, 2015 at 8:22 පෙ.ව. -  Reply

  2013 vidyapeeta english or ict course walata thama intev cl kare ne neda.. ewata dapu knk iwanam kynako friends..

 6. Sameera ජූලි 4, 2015 at 8:11 පෙ.ව. -  Reply

  Mama 2013 al kale mage z eka 0. 8319 old aken rank 26 mata shilpa kala yanna puluwanda. Danna kenek inawanam ekata ganna z eka kiyada

1 20 21 22

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka @ Facebook

 • 2 Banner Ad slots open
 • studentlanka.com
 • studentlanka.com
Student Lanka Class and Course Finder


Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.