විද්‍යා පීඨ වලට ඇතුල් වී රජයේ පාසැල් ගුරුවරයකු වන්න

careers, Schools, Universities 459 33824

National Colleges of Education, commonly named as Vidya Peeta conducts Three Year Pre-Service  Professional Course in Teacher Education.  You need three passes in one sitting at the G.C.E. (A/L) Examination  and Credit passes  in some GCE O/L subjects to apply these courses.

These National Colleges are located at (1) Uva,  (2) Nilwala, (3) Mahaweli, (4) Sariputta, (5) Siyane,  (6) Vavuniya,  (7) Sri Pada, (8) Addalaichenai , (9) Batticaloa,  (11) Pulathisipura, (12) Wayamba,  (14) Ruhuna, (15) Jaffna , (17) Hapitigam, (16) Dharga Town
Courses conducted here include Primary education, Mathematics, Science, Physical Education, English, Buddhism, Hinduism, Islam, Catholicism/Christianity, Agriculture and Food Technology, Technical studies, Crafts and Arts, Drama, Dance, Music, Information and communication technology, First Language (sinhala), second language (tamil), Social studies etc.

Duration of a Training Course is three years. This period consists of two years residential institutional training in the National College of Education and one year internship training while being attached to a school.  During the period of two years residential training a trainee will be provided with meals and lodging facilities to the value of Rs. 2,000 per month for ten months in a year. During the Internship year a monthly allowance of Rs. 2,500 will be paid for ten months.

Applicants successfully completing this Course will be considered for appointments as teachers based on the availability of vacancies on Education Zonal Level in difficult districts.

Application deadline for 2012 intake based on 2010 A/L examination is 15 July 2011.  Applications for 2012 intake can be downloaded from 2012 Gazette (following links).

Sinhala | T  | English

Application deadline for 2011 intake is 30 July 2010. Application and other details can be download from Government Gazette on 09 July 2010.
Related:
Find Jobs, Courses from Government Gazette
Vacancies for Graduate Teachers in government schools
Higher education choices after A/L

Comments

comments

About the author / 

Hiran
Hiran

University Senior Lecturer at University of Sri Jayewardenepra, Sri Lanka

459 Comments

 1. sachithra පෙබරවාරි 27, 2015 at 6:26 ප.ව. -  Reply

  May i know when the date is calling for 2015 vidaya peetta

 2. madushani පෙබරවාරි 26, 2015 at 2:05 ප.ව. -  Reply

  ane 2013 a/l karapu ayawa gnne kawadada ?mkd ane api thawa kochchara kalayak gedarata wela innada?

 3. SA පෙබරවාරි 20, 2015 at 8:45 පෙ.ව. -  Reply

  Kohoma hari apiwa maharagamata gaththa dawasata egollanta wenne pisso tika thorala aran pissuwa hoda karanna thamai.ita passe teaching ugannanna wenne.

 4. iresha පෙබරවාරි 18, 2015 at 7:36 පෙ.ව. -  Reply

  Me friday gazette karaida

 5. iresha පෙබරවාරි 15, 2015 at 7:27 පෙ.ව. -  Reply

  Kawadda 2013 ayata gazzette kranne

 6. Gayan පෙබරවාරි 14, 2015 at 8:23 පෙ.ව. -  Reply

  2013 A L karana ayata peeta gazet karanne kawadda???

 7. upekha පෙබරවාරි 12, 2015 at 5:19 ප.ව. -  Reply

  2013 a/l walin pita ganne kawadada?

1 16 17 18

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka @ Facebook

 • 2 Banner Ad slots open
 • studentlanka.com
 • studentlanka.com
Student Lanka Class and Course Finderstyle="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-5884184969893390"
data-ad-slot="3457634698">

Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.