පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 2013

Schools 18 4542

2013 වර්ෂයේ දී පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ පුවත් පත් නිවේදනය අධ්‍යාපන ලේකම් විසින් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව මේ සමඟ ඇති නිවේදනයේ දැක්වෙන උපදෙස් අනුව සකස් කළ අයදුම්පත්, තමන්ට අදාළ වන පාසල් ප්‍රධානීන් වෙත 2012 ජුනි 30 වන දිනට හෝ ඊට ප්‍රථම ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලැබීමට සැලැස්විය යුතු වේ.

Related Posts:

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka Class and Course Finder

Join our Goolge Community