පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 2013

Schools 18 4368

2013 වර්ෂයේ දී පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ පුවත් පත් නිවේදනය අධ්‍යාපන ලේකම් විසින් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව මේ සමඟ ඇති නිවේදනයේ දැක්වෙන උපදෙස් අනුව සකස් කළ අයදුම්පත්, තමන්ට අදාළ වන පාසල් ප්‍රධානීන් වෙත 2012 ජුනි 30 වන දිනට හෝ ඊට ප්‍රථම ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලැබීමට සැලැස්විය යුතු වේ.

Related Posts:

Comments

comments

18 Comments

 1. Dr.L. Sajini ජූනි 2, 2014 at 6:07 ප.ව. -  Reply

  Pls send me grade 1 admission form

 2. Nadi අප්‍රියෙල් 16, 2014 at 8:08 ප.ව. -  Reply

  Please Can u send me an application for grade 4 semi government schools admission. Thank you

 3. mohammed මාර්තු 24, 2014 at 11:00 පෙ.ව. -  Reply

  can i please have an A/L application form. please send it to my email

 4. adeesha මාර්තු 23, 2014 at 6:08 ප.ව. -  Reply

  please send me an application for government school’s grade one school admission

 5. Vidya මාර්තු 21, 2014 at 5:44 ප.ව. -  Reply

  Pl send me an application for grade 1 school admission

 6. saman නොවැම්බර් 27, 2013 at 7:29 ප.ව. -  Reply

  please send me an application for grade II and III school admission

  • K P S PRIYANTHA පෙබරවාරි 18, 2016 at 9:29 ප.ව. -  Reply

   pl send me an application for the admission of grade 3

 7. jayalath නොවැම්බර් 27, 2012 at 10:54 පෙ.ව. -  Reply

  Send me a grade 6 application 2013

 8. Dilum ජූලි 23, 2012 at 10:40 පෙ.ව. -  Reply

  Please send me the government gazette notification for grade one admissions to national schools

 9. Tasela ජූලි 12, 2012 at 1:02 ප.ව. -  Reply

  Pls send me an Application for Grade 05 School Admission

 10. prabath මැයි 18, 2011 at 6:52 ප.ව. -  Reply

  pl send me an circular or application for grade 01 school admission

 11. Si sira මැයි 12, 2011 at 4:19 ප.ව. -  Reply

  Sisira
  pl send me an application forgrade 01 school admission

 12. Hasitha මැයි 8, 2011 at 11:31 ප.ව. -  Reply

  pl send me an application forgrade 01 school admission.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka Class and Course Finder

Join our Goolge Community