පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 2013

Schools 18 4572

2013 වර්ෂයේ දී පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ පුවත් පත් නිවේදනය අධ්‍යාපන ලේකම් විසින් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව මේ සමඟ ඇති නිවේදනයේ දැක්වෙන උපදෙස් අනුව සකස් කළ අයදුම්පත්, තමන්ට අදාළ වන පාසල් ප්‍රධානීන් වෙත 2012 ජුනි 30 වන දිනට හෝ ඊට ප්‍රථම ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලැබීමට සැලැස්විය යුතු වේ.

Related Posts:

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Type Follow studentlanka  & send SMS to 40404
Type Follow studentlanka & send SMS to 40404
Udemy Generic 300x250
Student Lanka Class and Course Finder

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 320 other subscribers

Community

Follow me on Twitter

Recent Posts