අ පො ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බා ගත කර ගන්න

classes, Schools 13 306269

GCE GCE O/L Examination Past papers can be downloaded here.
http://studentlanka.com/2010/01/16/download-sri-lankan-gce-ordinary-level-ol-examination-papers/Related Posts:
O/L 2010 Science Model Paper by Mr K Ariyasinghe
A/L Tuition classes for students after O/L
Download GCE A/L Past Papers
Find O Level (O/L) Tuition Teachers, Classes, Educational Institutes in Sri Lanka
Subject Options for GCE A/L

Comments

comments

Related Posts

13 Comments

 1. Nethu bhagya නොවැම්බර් 22, 2016 at 2:53 ප.ව. -  Reply

  All are super& very important

 2. muba නොවැම්බර් 15, 2016 at 8:06 ප.ව. -  Reply

  2015 english medium local syllabus commerce paper with answers (O/L)

 3. Misal නොවැම්බර් 8, 2016 at 7:02 පෙ.ව. -  Reply

  can I get 2015 o/l Science paper?

 4. sayu ඔක්තෝබර් 22, 2016 at 7:35 ප.ව. -  Reply

  please send me 2015 german, maths and sinhala past paper.

 5. rangana සැප්තැම්බර් 17, 2016 at 10:27 ප.ව. -  Reply

  i won’t to 2015 english papre .. so u can gavi it..

 6. Shadali සැප්තැම්බර් 10, 2016 at 5:53 පෙ.ව. -  Reply

  Please send me a g.c.e o/l French
  Past papers book

 7. Shehara සැප්තැම්බර් 7, 2016 at 8:19 පෙ.ව. -  Reply

  I need 2016 o/ maths modelpaper

 8. shashini diwyanjalee සැප්තැම්බර් 5, 2016 at 10:00 ප.ව. -  Reply

  plz send me the past papers of history (english medium).

 9. lalitha wanniarachchi අගෝස්තු 25, 2016 at 1:00 ප.ව. -  Reply

  field gce o/l music sinhala medium

 10. shalini shehara ජූලි 15, 2016 at 7:53 ප.ව. -  Reply

  plzzz…give me a english medium ict paper.send me hurry up………

 11. dinesh ජූනි 27, 2016 at 8:02 ප.ව. -  Reply

  supiri adala dewal thiyanawa

 12. sasanka ජූනි 24, 2016 at 5:12 ප.ව. -  Reply

  I need 2015 O/L maths past paper in sinhala

 13. Graham ජූනි 14, 2016 at 9:10 ප.ව. -  Reply

  plzzz..send me 2016 o/l design and technology new model papers and new syllabus O/l English medium model papers…….

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka Class and Course Finder

Join our Goolge Community