අ පො ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බා ගත කර ගන්න

classes, Schools 25 347344

GCE GCE O/L Examination Past papers can be downloaded here.
http://studentlanka.com/2010/01/16/download-sri-lankan-gce-ordinary-level-ol-examination-papers/Related Posts:
O/L 2010 Science Model Paper by Mr K Ariyasinghe
A/L Tuition classes for students after O/L
Download GCE A/L Past Papers
Find O Level (O/L) Tuition Teachers, Classes, Educational Institutes in Sri Lanka
Subject Options for GCE A/L

Comments

comments

Related Posts

25 Comments

 1. lakshan අප්‍රියෙල් 8, 2017 at 8:56 ප.ව. -  Reply

  plz send all o/l pastpepers

 2. shyama අප්‍රියෙල් 3, 2017 at 3:10 ප.ව. -  Reply

  please send me new syllabus – 2019 A/L Mathematics Teacher’s guides & Syllabus

  Combine Maths
  Chemistry
  Physics

 3. Hirusha අප්‍රියෙල් 1, 2017 at 5:04 ප.ව. -  Reply

  I need revision papers for grade 11

 4. Ramteja මාර්තු 26, 2017 at 10:18 පෙ.ව. -  Reply

  Plz send the new syllabus o/l papers in tamil medium

 5. Ramteja මාර්තු 26, 2017 at 10:16 පෙ.ව. -  Reply

  Plz send the new syllabus o/l papers

 6. Kavinda මාර්තු 19, 2017 at 9:59 පෙ.ව. -  Reply

  please give me a grade 10 health science past papers
  i want it please………….

 7. Gayani පෙබරවාරි 13, 2017 at 10:46 පෙ.ව. -  Reply

  I need 2014 o/l science (sinhala medium) paper..

 8. Anahas නොවැම්බර් 24, 2016 at 8:32 ප.ව. -  Reply

  I need 2016 o/l model paper

 9. Nethu bhagya නොවැම්බර් 22, 2016 at 2:53 ප.ව. -  Reply

  All are super& very important

 10. muba නොවැම්බර් 15, 2016 at 8:06 ප.ව. -  Reply

  2015 english medium local syllabus commerce paper with answers (O/L)

 11. Misal නොවැම්බර් 8, 2016 at 7:02 පෙ.ව. -  Reply

  can I get 2015 o/l Science paper?

 12. sayu ඔක්තෝබර් 22, 2016 at 7:35 ප.ව. -  Reply

  please send me 2015 german, maths and sinhala past paper.

 13. rangana සැප්තැම්බර් 17, 2016 at 10:27 ප.ව. -  Reply

  i won’t to 2015 english papre .. so u can gavi it..

 14. madara සැප්තැම්බර් 16, 2016 at 6:58 ප.ව. -  Reply

  please send me 2015 o/l German past paper too.

 15. madara සැප්තැම්බර් 16, 2016 at 6:57 ප.ව. -  Reply

  send me 2015 o/l English medium ICT and sinhala past papers. thankyou.

 16. Shadali සැප්තැම්බර් 10, 2016 at 5:53 පෙ.ව. -  Reply

  Please send me a g.c.e o/l French
  Past papers book

 17. Shehara සැප්තැම්බර් 7, 2016 at 8:19 පෙ.ව. -  Reply

  I need 2016 o/ maths modelpaper

 18. shashini diwyanjalee සැප්තැම්බර් 5, 2016 at 10:00 ප.ව. -  Reply

  plz send me the past papers of history (english medium).

  • Gayani පෙබරවාරි 13, 2017 at 10:47 පෙ.ව. -  Reply

   I need 2014 o/l science (sinhala medium) paper..

 19. lalitha wanniarachchi අගෝස්තු 25, 2016 at 1:00 ප.ව. -  Reply

  field gce o/l music sinhala medium

 20. shalini shehara ජූලි 15, 2016 at 7:53 ප.ව. -  Reply

  plzzz…give me a english medium ict paper.send me hurry up………

 21. dinesh ජූනි 27, 2016 at 8:02 ප.ව. -  Reply

  supiri adala dewal thiyanawa

 22. sasanka ජූනි 24, 2016 at 5:12 ප.ව. -  Reply

  I need 2015 O/L maths past paper in sinhala

 23. Graham ජූනි 14, 2016 at 9:10 ප.ව. -  Reply

  plzzz..send me 2016 o/l design and technology new model papers and new syllabus O/l English medium model papers…….

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udemy Generic 300x250
Student Lanka Class and Course Finder

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 318 other subscribers

Days to 2017 A/L Exam

Days to 2017 A/L ExamAugust 8th, 2017
3 months to go.

Community