අ පො ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බා ගත කර ගන්න

classes, Schools 522 129932

GCE GCE O/L Examination Past papers can be downloaded here.
http://studentlanka.com/2010/01/16/download-sri-lankan-gce-ordinary-level-ol-examination-papers/Related Posts:
O/L 2010 Science Model Paper by Mr K Ariyasinghe
A/L Tuition classes for students after O/L
Download GCE A/L Past Papers
Find O Level (O/L) Tuition Teachers, Classes, Educational Institutes in Sri Lanka
Subject Options for GCE A/L

Comments

comments

Related Posts

522 Comments

 1. Fuaath MS නොවැම්බර් 30, 2015 at 11:30 පෙ.ව. -  Reply

  Sir pls send me 2014 ol maths marking scheme tamil medium

 2. Hiruni නොවැම්බර් 30, 2015 at 7:13 පෙ.ව. -  Reply

  I need 2012 & 2013 O/L English literature papers pls send me

 3. naduni නොවැම්බර් 29, 2015 at 5:07 ප.ව. -  Reply

  please send me GCE o/l sinhala & history papers 2014

 4. malithi fonseka නොවැම්බර් 27, 2015 at 5:34 ප.ව. -  Reply

  please send me2014 o/l paper

 5. Niada නොවැම්බර් 27, 2015 at 1:20 ප.ව. -  Reply

  Please send me ordinary level ict 2014 answers

 6. sandaruwan නොවැම්බර් 20, 2015 at 10:48 ප.ව. -  Reply

  plz send me a last year o/l histry papers

 7. sampath නොවැම්බර් 10, 2015 at 12:24 ප.ව. -  Reply

  Sir plz send 2014 ol past paper science sinhala medium

 8. samathri නොවැම්බර් 6, 2015 at 7:03 ප.ව. -  Reply

  i want maths o/l 2011 past paper [ sinhala]

 9. kanthi ඔක්තෝබර් 25, 2015 at 7:54 ප.ව. -  Reply

  Please send me the 2014 commerce English medium marking scheme as soon as possible

 10. kanthi ඔක්තෝබර් 25, 2015 at 7:22 ප.ව. -  Reply

  Sir please send me the marking scheme of 2014 o/l english medium commerce paper as soon as possible

 11. oshidie ඔක්තෝබර් 18, 2015 at 7:32 පෙ.ව. -  Reply

  please send me 2002 O/L mathematics past paper

 12. piyumantha ඔක්තෝබර් 16, 2015 at 10:12 පෙ.ව. -  Reply

  sir plz send 2015 A/L COMMERECE STREM PAPERS.

 13. Mohamed Aroos ඔක්තෝබර් 13, 2015 at 10:34 ප.ව. -  Reply

  I need 2014 GCE o/l art paper in tamil medium

 14. Ashen Iranda ඔක්තෝබර් 9, 2015 at 11:02 ප.ව. -  Reply

  Please send me 2012 ol science mcq answer script

 15. Liyasdeen ඔක්තෝබර් 4, 2015 at 11:01 පෙ.ව. -  Reply

  Plz send me 2014 O/l english medium mathematics paper

 16. Sanjana සැප්තැම්බර් 30, 2015 at 1:09 ප.ව. -  Reply

  Sir,please upload the 2014 OL Mathematics English Medium paper.

 17. Dakshina Chandeepa සැප්තැම්බර් 27, 2015 at 8:00 ප.ව. -  Reply

  sir plz send me 2013 o/l mathematics english medium papers ..

 18. Shanika සැප්තැම්බර් 27, 2015 at 9:29 පෙ.ව. -  Reply

  Please send me 2014 O/L ICT paper.

1 18 19 20

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Student Lanka @ Facebook

 • 2 Banner Ad slots open
 • studentlanka.com
 • studentlanka.com
Student Lanka Class and Course Finder
Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.